• Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ

Společnost ORCA ESTATE a.s., Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 039 27 431 (dále „provozovatel“) je provozovatelem internetových stránek www.orcaaukce.cz (dále „orca aukce“).
VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ:
Účastník aukce - FO nebo PO způsobilá k právním úkonům, která se zaregistruje na www.orcaaukce.cz, prokáže svoji totožnost a uhradí požadovanou částku - jistotu k aukci
Vlastník – vlastník nemovitosti, se kterým vítěz aukce po skončení aukce uzavírá smlouvu
Informační list aukce – zde se zveřejňují informace o předmětu aukce
Provozovatel – společnost ORCA ESTATE a.s. je provozovatelem internetových stránek www.orcaaukce.cz
Podání nabídky – nabídnutí kupní ceny účastníkem za nemovitosti nabízené v aukci a za podmínek zveřejněných v informačním listu aukce
Počáteční cena – částka kupní ceny, na níž aukce začíná
Nejvyšší cena – doposud nejvyšší nabídnutá částka kupní ceny v aukci
Minimální příhoz – minimální příhoz je částka, o kterou se nejméně zvyšuje nové podání (nabídka) oproti poslednímu podání. Výše této částky je předem stanovená.
Cena ihned k prodeji (nemusí být stanovena) – pro rychlý prodej může vlastník nabízených nemovitostí tuto cenu stanovit. Pokud některý účastník nabídne cenu ve výši ceny ihned k prodeji, stává se vítězem aukce a aukce je ukončena bez ohledu na další podané nabídky. Takto stanovená cena může být kdykoliv v průběhu aukce provozovatelem odstraněna.
Vyhrazená cena (nemusí být stanovena) – je cena, kterou si stanoví vlastník, a za kterou se tímto vlastník Provozovateli smluvně zavázal nabízené nemovitosti prodat. Pokud nabídky podané v aukci nedosáhnou vyhrazené ceny, není vlastník povinen nemovitosti prodat. V popisu dané aukce, případně v informačním listu aukce se zveřejňuje pouze informace o stanovení vyhrazené ceny (výše této ceny není uvedeno). 
Začátek aukce - okamžik, od kterého mohou účastníci podávat nabídky v aukci
Konec aukce (plánovaný) – okamžik, do kterého mohou účastníci podávat nabídky v aukci. Konec aukce může být posunut v případě stanoveném v čl. 4.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE K AUKCÍM:
 • Aukce se může účastnit jakákoliv FO nebo PO způsobilá k právním úkonům, která se zaregistruje na www.orcaaukce.cz, prokáže svoji totožnost a uhradí požadovanou částku - jistotu k aukci (dále „účastník“).
 • Požadovaná jistota je provozovatelem pevně stanovená částka. Uhrazení této jistoty (dále „jistota“), je podmínkou pro účast v aukci.  Neúspěšným účastníkům aukce je tato jistota vrácena. U některých aukcí nemusí být jistota požadována.
 • Provozovatel u každé aukce zveřejňuje informace o předmětu aukce (dále "informační list aukce"). Všechny další informace ke konkrétní aukci naleznete v detailu aukce nebo na "Kartě aukce", kterou najdete v nabídce boční lišty. Tuto kartu si můžete stáhnout nebo vytisknout.
 • Na stránkách www.orcaaukce.cz jsou organizovány soutěže o možnost uzavření kupní smlouvy na převod nabízených nemovitostí za nejvyšší nabídnutou cenu (dále „aukce“). Aukce není dražbou dle zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách.
 • Vítěz aukce se zavazuje dle dále stanovených podmínek uzavřít kupní smlouvu na nemovitosti nabízené v aukci (dále „kupní smlouva“).
Chci se zúčastnit aukce, jak mám postupovat?
Máte-li zájem o koupi nemovitosti a chcete, aby vše proběhlo po právní stránce korektně, zúčastněte se aukce nemovitostí. Nejprve je nutné se registrovat na stránkách www.orcaaukce.cz.

2. POSTUP REGISTRACE K ÚČASTI V AUKCÍCH
Zájemce vyplní registrační formulář (zde), ve kterém vyplní:
 • nezbytně nutné identifikační a kontaktní údaje
 • vyjádří jasný souhlas s Obchodními podmínkami
 • prokáže svou totožnost - vyplní formulář "doklad o prokázání totožnosti", ke stažení v záložce "soubory ke stažení".
Přístup do systému je zájemci aktivován provozovatelem po obdržení dokladu, který prokazuje totožnost zájemce.
Kontaktní údaje zájemce musí být platné, provozovatel je údaje oprávněn využít např. pro ověření podané nabídky v aukci.
Každý, kdo se chce zúčastnit aukce, musí prokázat svoji totožnost. Způsoby prokázání totožnosti:
 • Osobně v kanceláři provozovatele, ORCA ESTATE a.s., Jungmannova 627, 697 01 Kyjov
 • Zasláním vyplněného formuláře "doklad o prokázání totožnosti" s ověřeným podpisem na adresu ORCA ESTATE a.s., Jungmannova 627, 697 01 Kyjov
 • Datovou schránkou - s kvalifikovaným certifikátem Osobní / Firemní 
 • Datovou schránkou - konvertovaný doklad 
 • V uživatelském účtu - konvertovaný doklad (pro více aukcí)
Formulář "Doklad o prokázání totožnosti" ke stažení zde.
3. JISTOTA
 • Včasná úhrada požadované jistoty je hlavní podmínkou, aby se zájemce mohl aktivně účastnit aukce a podávat nabídky
 • Požadovaná jistota musí být uhrazena před začátkem aukce na účet provozovatele a to nejpozději 3 dny před konáním aukce
 • Výši požadované jistoty k aukci zjistíte v detailu každé aukce
 • Informace k úhradě získáte po přihlášení do systému na www.orcaaukce.cz, když kliknete na "Připojit se do aukce". Na Váš email Vám obratem přijdou platební instrukce
 • Všem neúspěšným účastníkům je jistota vrácena a to nejpozději do 30 dní po ukončení aukce
 • Vítězi aukce je jistota započtena do kupní ceny za převod nemovitosti
Aukce bez požadované jistoty:
 • U některých aukcí nemusí být jistota požadována
4. PRŮBĚH AUKCE
Každá aukce je s dostatečným časovým předstihem, minimálně 14 dní před plánovaným začátkem aukce, uveřejněna na stránkách www.orcaaukce.cz. 
Základní informace uvedené u každé aukce
 • Začátek aukce
 • Plánovaný konec aukce
 • Počáteční cena
 • Minimální příhoz
 • Cena ihned k prodeji (je-li je stanovena, zadání "ceny ihned k prodeji" není povinné)
 • Vyhrazená cena (pokud je stanovena)
Povinnosti účastníka aukce
 • Důkladné seznámení se všemi podklady a informacemi uveřejněnými ke konkrétní aukci
 • Seznámit se s informačním listem aukce a dále také se všemi dokumenty, které jsou k aukci připojeny
 • Poptat případně další informace od provozovatele
Způsoby podání nabídky v průběhu aukce
1) podání první nabídky - první příhoz učiníte kliknutím na tlačítko "potvrdit", tímto potvrdíte počáteční cenu aukce
2) podání nabídky, která převyšuje dosud nejvyšší cenu nejméně o minimální příhoz
3) podání nabídky ve výši "ceny ihned k prodeji“, je-li tato cena stanovena 
Pokud je podána nabídka dle bodu 1. a 2. v období 5 minut před plánovaným koncem aukce, je konec aukce posunut o dalších 10 minut. Konec aukce může být tímto způsobem posunut i opakovaně.
Podáním nabídky každý účastník stvrzuje, že se s uvedenými nabízenými nemovitostmi řádně seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami aukce, tj. včetně smluvních podmínek na převod nemovitostí a úhrady kupní ceny.

6. UKONČENÍ AUKCE
Způsoby, kdy dojde k ukončení aukce
 • Pokud některý z účastníků podá nabídku ve výši "ceny ihned k prodeji“, je-li stanovena
 • Je-li dosaženo stanoveného konce aukce
Vítězem aukce se stává
 • Účastník, který podal nejvyšší cenovou nabídku v průběhu aukce až jejího ukončení
 • Účastník, který podá nabídku ve výši "ceny ihned k prodeji“, a to bez ohledu na další podané nabídky
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit aukci předčasně bez stanovení vítěze, a to jak bez udání důvodu, tak i z důvodů jiných, nově vzniklých, kdy např. zjistí dodatečně důležité skutečnosti o nabízených nemovitostech.

6. KUPNÍ SMLOUVA A PŘEVOD NEMOVITOSTÍ
I. Kupní smlouvu na koupi nabízených nemovitostí se vítěz aukce zavazuje podepsat nejpozději do 15 dnů od ukončení aukce. 
II. V případě, že byly v podmínkách aukce uvedeny konkrétní požadované smluvní podmínky nebo kompletní návrh kupní smlouvy, je vítěz aukce zavázán podepsat smluvní dokumenty ve znění a za podmínek, které byly uvedeny v podmínkách aukce.
III. Nepřistoupí-li vítěz aukce k podpisu kupní smlouvy dle čl. 6. I., tak tímto jednoznačně porušil Obchodní podmínky a vystavuje se možnosti uložení smluvní pokuty provozovatelem. Výše smluvní pokuty odpovídá výši částky složené jistoty, která bude na úhradu smluvní pokuty použita. Provozovatel je dále oprávněn takového vítěze aukce vyloučit z www.orcaaukce.cz. Nabídku na uzavření kupní smlouvy je provozovatel oprávněn předložit účastníkovi, který podal následující nejvyšší nabídku.

7. PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE
a) Provozovatel prohlašuje, že poskytne součinnost při plnění účelu aukce. Tímto se rozumí, aby mezi vlastníkem a vítězem aukce došlo k uzavření kupní smlouvy. Vítězi aukce je možnost uzavřít kupní smlouvu zprostředkována, ale nikoliv povinována a nezískává k uzavření kupní smlouvy právní nárok.
b) Dojde-li vlastník nemovitosti k rozhodnutí jednostranně nemovitost neprodat, tyto zatížit nebo z jiného důvodu znemožnit uzavření kupní smlouvy, není provozovatel odpovědný za uvedenou vzniklou situaci a neručí za závazky vlastníka. Totéž platí pro stav nemovitostí, za který provozovatel též neručí.
c) Provozovatel neručí za informace, které mu vlastník poskytl a dále neručí za následné plnění závazků mezi vlastníkem a účastníkem aukce vyplývajících ze smluv uzavřených mezi nimi.
d) Provozovatel je povinen informovat účastníky o všech jemu známých skutečnostech, které se váží k nabízeným nemovitostem a mohou být považovány pro účastníky za důležité.
e) Provozovatel není povinen informovat účastníky aukce o jménech dalších účastníků do aukce připojených.
f) Provozovatel není povinen sdělit vítěze aukce ostatním účastníkům aukce.

Obchodní podmínky jsou účinné dnem: 1. 1. 2018.
V Praze dne 1. 1. 2018.


Zdeněk Solařík
statutární ředitel
ORCA ESTATE a.s.

Soubory ke stažení:

Volejte 775 968 619

Poslat příteli odkaz

Vaše jméno * Vaše příjmení *
Váš email * Email přítele *
Váš email *
Zpráva příteli
Opište kontrolní text

Nahlášení chyby

Jméno * Příjmení *
Váš email *
Váš email *
Popis chyby *
Opište kontrolní text